CEENEA
Problem Bobra

 • Projekty stref buforowych wzdłuż cieków i zbiorników wodnych – wykorzystanie naturalnego oporu środowiskaminimalizujące straty w rolnictwie, rybołówstwie, obiektach hydrologicznych
 • ochrona wałów przeciwpowodziowych i grobli
 • ochrona wałów i grobli przed rozkopywaniem
 • stabilizacja poziomu wody w rozlewiskach bobrowych
 • zabezpieczanie przepustów drogowych i kolejowych
 • ochrona cennych drzew

 

CEENEA
Opieka inewstycji

 • consulting prawa ochrony przyrody
 • opinia ornitologiczna lub/i chiropterologiczna , botaniczna wykonana przez do-świadczonych ornitologów/chiropterologów/botaników, współpracujących z naj-większymi organizacjami ekologicznymi w Polsce
 • pomoc w inwestycjach zlokalizowanych za obszarach Natura 2000 i blisko nich
 • pomoc w tworzeniu wniosków do odpowiednich organów ochrony przyrody w celu uzyskania indywidualnej derogacji umożliwiającą legalne płoszenie pta-ków/niszczenie siedlisk oraz gniazd
 • aktywny monitoring posterowania administracyjnego obejmujący terminowe udzielanie odpowiedzi orga-nom, uiszczanie odpowiednich opłat, kierowanie pism, skarg i zażaleń w przypadku opieszałości organów, a także ewentualne postępowanie odwoławcze, przed organami drugiej instancji oraz NSA.
 • projekty kompensacji przyrodniczej

 

CEENEA
Ochrona Rolnictwa i Rybołóstwa

  Zrównoważone systemy kontroli nad ptakami powodującymi straty w rolnictwie i rybołówstwie -
  BIRDS-AGRO-CONROL

  Biorąc pod uwagę, że wszystkie gatunki ptaków w Polsce są objęte ochroną gatunkową, oraz chronione dyrektywą ptasią przez UE – w wyniku czego nie mogą być płoszone.
  Usługa składa się z pakietu czynności:
  • opinia ornitologiczna wykonana przez doświadczonych ornitologów współpracujących z naj-większymi organizacjami ekologicznymi w Polsce
  • złożenie kompletnego wniosku do odpowiednich organów ochrony przyrody w celu uzyskania indywidualnej derogacji umożliwiającą legalne płoszenie ptaków
  • aktywny monitoring posterowania administracyjnego obejmujący terminowe udzielanie odpowiedzi organom,
  • uiszczanie odpowiednich opłat, kierowanie pism, skarg i zażaleń w przypadku opieszałości organów, a także ewentualne postępowanie odwoławcze, przed organami drugiej instancji oraz  NSA.
  • -pomoc w wyborze systemu ochrony upraw przez ptakami oraz instalacji systemów biosonicznego płoszenia ptaków, pod opieką doświadczonych ornitologów
  • kierowanie zawsze wymaganych przez organy ochrony przyrody kompletnych rocznych i ca-łościowych raportów derogacyjnych, umożliwiających uzyskanie kolejnych zezwoleń w przyszłości.