Na rynku energetyki wiatrowej działamy od dwóch lat

 

USŁUGI DLA ENERGETYKI WIATROWEJ:

 • wyszukiwanie i wstępne badanie działek pod energetykę wiatrową
 • screeningi
 • roczny monitoring przedrealizacyjny ptaków i nietoperzy
 • opracowywanie indeksów aktywności nietoperzy z nagrań
 • opracowywanie części raportów OOŚ poświęconym ptakom, nietoperzom i siedliskom
 • monitoring porealizacyjny + raportowanie rdoś
 • consulting problemu

Działamy na obszarze południowo-wchodniej Polski. Pracują dla nas najlepsi lokalni specjaliści - przyrodnicy, ornitolodzy i chiropterolodzy, polecani przez największe NGO

POZOSTAŁE USŁUGI:

 • -termomodernizacja a ptaki i nietoperze w mieście - rozwiązywanie problemów
 • -problem bobra europejskiego - rozwiązywanie problemu
 • -inwentaryzacje, opracowania oraz ekspertyzy przyrodnicze dotyczące zwierząt (ptaków i nietoperzy, płazów i owadów), siedlisk, roślin i pozostałych elementów ożywionych


 • CEENEA

wiatraki

CEENEA jest firmą działa-jącą na rzecz ochrony przy-rody oraz zrównoważonego wykorzystywania zasobów na-turalnych.Nasza główna dzi-ałalność koncentruje się na świadczeniu usług związa-nych z problemami wystę-pującymi na styku działal-ności człowieka a gatunkami zwierząt i roślin objętymi ochroną. W szczególności ochroną mienia narażonego na straty powodowane przez chronione gatunki zwierząt.

 

 • NASZA MISJA

Misją CEENEA jest ochrona przyrody, w szczególności ochrona populacji gatunków zwierząt i roślin, słusznie chronionych przez prawo. Cel ten osiągamy tworząc ro-związania techniczne oraz formalno-prawne, umożliwia-jące zrównoważone wspólne istnienie w danej niszy ekologicznej chronionych ga-tunków i działalności człowieka. Współpracujemy z lo-kalnymi grupami osób zainteresowanych, takimi jak osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje rzą-dowe oraz władze lokalne.

Naszą misje realizujemy poprzez:

 • Świadczenie najwyższej jakości usług do-radczych oraz kontrolnych w zakresie środowiska naturalnego.
 • Opieranie się na biologii danego gatunku w danej populacji podczas naszych działań.
 • Zapewnianie innowacyjności rozwiązań w two-rzeniu i wprowadzaniu na rynek rozwiązań przy-jaznych dla środowiska.

 

 • POLITYKA JAKOŚCI

CEENEA jest zaangażowana i zobowiązana do ciągłego doskonalenia swojego sys-temu zarządzania jakością, aby móc jak najlepiej zas-pokajać potrzeby i oczeki-wania klientów oraz innych zainteresowanych stron.

W związku z powyższym, CEENEA stawia sobie do realizacji następujące cele:

 • Zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, kwalifikacji i wiarygodności personelu;
 • Stopniowe zwiększanie liczby zadowolonych klientów;
 • Stopniowe rozszerzanie zakresu akredytacji.
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu za-rządzania jakością i tym samym podnoszenie ja-kości świadczonych usług;

Nasze cele realizujemy poprzez prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem:

 • Podnoszenie kwalifikacji personelu związanego z procesami mającymi wpływ na zadowolenie kli-enta;
 • Zapewnienie personelowi i dostawcom saty-sfakcjonującego środowiska pracy, które stwarza możliwości rozwoju;
 • Zachęcanie do pracy zespołowej i osobistego zaangażowania się współpracowników poprzez ich motywowanie oraz nagradzanie osiągnięć i dobrych wyników pracy;
 • Prowadzenie działalności opartej na jasno okre-ślonych i przejrzystych zasadach.